Trong đó, sản lượng alumin nung thực hiện được hơn 507.565 tấn, đạt 82% kế hoạch; tổng sản phẩm tiêu thụ đạt hơn 512.252 tấn, trong đó 45.224 tấn hydrat và 467.028 tấn alumin. Doanh thu khoáng sản trong 9 tháng của đơn vị thực hiện được hơn 1.991 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch năm.

 

 Công ty Nhôm Đắk Nông thực hiện hiệu quả mục tiêu kép
 
 
Trong 9 tháng qua, thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa sản xuất, công ty đã bám sát chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ tại các công đoạn sản xuất nhằm khống chế ổn định chỉ tiêu, hầu hết các chỉ tiêu tiêu hao chính đều thấp hơn hoặc tương đương so với kế hoạch đề ra, chất lượng sản phẩm đảm bảo theo kế hoạch năm và thiết kế kỹ thuật. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được Công ty áp dụng vào sản xuất ở các công đoạn đã phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai thực hiện 3 tại chỗ, “ăn tại chỗ, làm tại chỗ và ở tại chỗ” và “1 cung đường hai địa điểm”.

T/h: Phan Đông-Xuân Cảnh