Báo cáo của Ban quản lý công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cho biết, việc triển khai chương trình hành động số 98  của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển công viên địa chất Đắk Nông để khai thác du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội được các địa phương triển khai rất chậm chạp, thậm chí mang tính đối phó. Hiện nay, có rất ít điểm của công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đưa vào khai thác du lịch, bên cạnh đó các địa phương cũng chưa xây dựng được mô hình du lịch cộng đồng gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan cần đôn đốc, tích cực thực hiện các phần việc đã hoạch định trong Chương trình hành động số 98
 

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu các địa phương phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện chương trình hành động số 98; xúc tiến triển khai Nghị quyết 06 của HĐND tỉnh khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng; Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hiệu quả đề án "Phát triển các sản phẩm du lịch xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn liền với Công viên địa chất Đắk Nông đến năm 2020 định hướng đến năm 2030"; Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông phối hợp với các địa phương củng cố lại 44 điểm du lịch gắn với công viên địa chất toàn cầu để phục vụ du khách.

T/h: Lê Đại