Năm 2018, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 241 đảng viên (tăng 107 đảng viên so với năm 2017) và 17 tổ chức đảng. Cấp ủy và UBKT các cấp quyết định thi hành kỷ luật 287 đảng viên, 2 tổ chức đảng. Trong đó, khiển trách 203, cảnh cáo 50, cách chức 16, khai trừ 18 trường hợp. Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy còn thi hành kỷ luật 10 cán bộ, đảng viên và 1 tổ chức đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị UBKT các cấp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 như: tăng cường chủ động giám sát các tổ chức, đảng viên có biểu hiện vi phạm để phòng ngừa tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng; chú trọng kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, dư luận bức xúc. Phát huy vai trò trách nhiệm của UBKT các cấp trong phòng, chống tham nhũng. Tăng cường kiểm tra giám sát đối với đảng ủy cơ sở.  Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. UBKT các cấp tham mưu cấp ủy chuẩn bị giải quyết đơn thư tố cáo phát sinh trước Đại hội Đảng lần thứ XIII. 

Quang cảnh hội nghị
 

Phó Bỉ thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

Vỹ Phượng – Tuấn Uyn