Quang cảnh hội nghị
 

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2020, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương tại Đắk Nông được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và Biên phòng toàn dân vững chắc. Thế trận trong khu vực phòng thủ được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, nhiều công trình phòng thủ được xây dựng, củng cố. Chất