Tác giả trình bày nội dung đề tài
 

Đề tài do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên chủ trì thực hiện, tập trung vào 5 dân tộc gồm: Châu Mạ, M’nông, Ê Đê, Nùng và H’Mông với 6 nội dung: cơ cấu bệnh tật, tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em, tình hình tiêm chủng của trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, ô nhiễm môi trường và thực trạng hoạt động của y tế cơ sở. Kết quả cho thấy, tỷ lệ bệnh thường gặp ở người lớn cao hơn trẻ em, tỷ lệ mắc bệnh trong mùa mưa cao hơn mùa khô. Bệnh tai mũi họng có tỷ lệ cao nhất, thấp nhất là nhóm bệnh về tiêu hóa. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em cao nhất là thể thấp còi với 36,52%, kế tiếp là thể nhẹ cân và thể gầy còm. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và không đúng lịch đạt 20,44%. Tỷ lệ trẻ không được tiêm chủng vẫn còn 5,91%. Phụ nữ được uống viên sắt trong thời gian mang thai đạt tỷ lệ cao. Có 25,71% nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn về xây dựng và sử dụng. Nguồn nước sử dụng nhiều nhất là giếng đào 41,46%, nguồn nước ăn uống hầu hết bị nhiễm coliform và E.Coli. Qua những số liệu của đề tài, các đại biểu mong muốn ngành chức năng có sự tác động đến các cấp hữu quan trong việc tăng cường công tác giáo dục, truyền thông; xây dựng mô hình thí điểm; tăng cường đầu tư, hỗ trợ vốn để thực hiện một số chương trình nâng cao sức khỏe cộng đồng.

 Bảo Ngọc – K’Muôi