Trong đó, tỷ lệ giải quyết việc làm cho người lao động của khối doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu với trên 69%. Bình quân mỗi năm, khối doanh nghiệp tạo việc làm cho từ 1.500 - 2.000 lao động. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông, những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu và nộp ngân sách địa phương. Riêng giai đoạn 2016-2020, các doanh nghiệp đóng góp số thu ngân sách của tỉnh trên 5.941 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu ngày càng tăng. Đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông có 18 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, trong đó, có 12 doanh nghiệp tham gia ổn định, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh không ngừng tăng lên.

Thu nhập tại các công ty, doanh nghiệp đã góp phần ổn định cuộc sống của người lao động

T/h: Bảo Ngọc – Thế Anh