Cụ thể, công nhận nghề truyền thống “Làm rượu cần” cho THT rượu cần do bà H’Mai làm tTổ trưởng và nghề truyền thống “Dệt thổ cẩm” cho THT dệt thổ cẩm do bà H’Bình làm Tổ trưởng đang hoạt động tại bon N’Jriêng và bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia. Các tổ hợp tác được cấp giấy Công nhận nghề truyền thống được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 52 ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định hiện hành. UBND tỉnh cũng giao UBND thị xã Gia Nghĩa tổ chức lễ công bố Quyết định và trao giấy Công nhận nghề truyền thống cho 2 THT trên.

PTDnews