Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Đắk Glong (Ảnh minh họa)

 

Các trường hợp trễ hẹn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên quan chủ yếu đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Thời gian trễ hẹn kéo dài từ 3-7 ngày. Nguyên nhân trễ hẹn là do số lượng hồ sơ tăng cao trong 1 thời điểm nhất định, áp lực thời gian, khối lượng công việc nhiều nên cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên môi trường huyện không thể giải quyết hoàn thành đúng tiến độ. 

Việc xin lỗi được cơ quan chức năng gửi trực tiếp đến các hộ dân và công khai trên các trang thông tin điện tử của huyện và các phương tiện thông tin đại chúng. Kể từ khi thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân có hồ sơ trễ hẹn đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ thực thi công vụ, khắc phục tình trạng sai hẹn, trễ hẹn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

 

T/h: Lệ Quyên - Thế Anh