Hầu hết các công trình này được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và được quản lý bởi Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, UBND các xã, Công ty cổ phần cấp nước đô thị tỉnh Đắk Nông. Đa số các công trình được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2010 nhằm phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và một số đồng bào di cư từ các tỉnh khác. Vì thời gian đầu tư đã lâu, kinh phí duy tu, sửa chữa không có nên các thiết bị dần hư hỏng; mặt khác, người dân đã tự tìm nguồn nước khác để sử dụng nên việc thu phí gặp khó khăn, từ đó, công tác quản lý, vận hành bị buông lỏng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, mạch nước ngầm bị suy giảm, nhiều giếng khoan không đủ nước để cung cấp nên cũng ảnh hưởng đến việc hoạt động của các công trình.

Trong tổng số 164 công trình nước sạch tập trung nông thôn đã ngưng hoạt động, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh thanh lý 108 công trình.Đây là những công trình đã hư hỏng hoàn toàn, không có khả năng sửa chữa.

T/h: Trương Tuyết