Theo UBND tỉnh, thời gian gần đây, đã xảy ra một số sự việc được báo chí tập trung phản ánh nhưng cơ quan chức năng và địa phương chưa kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và chưa có biện pháp xử lí, khắc phục triệt để. Về việc này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác thông tin, báo cáo kịp thời theo đúng quy định; đồng thời chủ động xử lí thông tin phản ánh của các cơ quan thông tấn báo chí liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách (không chờ chỉ đạo của UBND tỉnh) và phản hồi về cơ quan thông tấn báo chí để thông tin đăng tải được chính xác, góp phần ổn định dư luận. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lí theo quy định hiện hành./.

T/h: Vân Ánh