UBND tỉnh dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh với các doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, nhằm góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch; hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, nhất là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Để Hội nghị được tổ chức chu đáo, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố khẩn trương thu thập, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh. Trong đó, bao gồm việc miễn giảm tiền thuế do đại dịch Covid-19; các khó khăn, vướng mắc trong triển khai hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở nội dung các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo; phân loại theo nhóm các vấn đề kiến nghị của doanh nghiệp chuyển đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu trả lời, giải đáp trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2021.

T/h: Vỹ Phượng