Quang cảnh hội nghị
 

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, công tác CCHC đã được thực hiện đồng bộ theo đúng mục tiêu đề ra. Thủ tục hành chính được công khai minh bạch hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch thủ tục hành chính. Hằng năm, UBND tỉnh đều chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh.

Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành 135 quyết định, công bố 2.961 TTHC, các TTHC đều được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết tại bộ phận một cửa theo đúng quy định; phê duyệt cắt giảm trên 20% thời gian thực hiện so với quy định đối với 550 TTHC, kiến nghị cơ quan thẩm quyền đơn giản hóa 18 TTHC, tiếp nhận và chỉ đạo cơ quan, đơn vị xử lý 179 phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Việc sắp xếp, tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả được triển khai theo đúng kế hoạch. Đối với công tác hiện đại hóa nền hành chính, cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp hệ thống một cửa điện tử được triển khai tập trung, cung cấp 614 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 57 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy cũng bộc lộ những hạn chế. Đó là một số cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch của UBND tỉnh chưa hiệu quả, tỉ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 chưa cao, một số lĩnh vực vẫn còn để hồ sợ trễ hẹn, số lượng tinh giản biên chế đạt tỷ lệ thấp.

Chủ tịch UBND huyện Đắk GLong Vũ Tá Long ý kiến về trình tự xử lý một số vụ việc sau kết luận thanh tra 
 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng về mặt chủ quan, trong quá trình thực hiện TTHC vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp; cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ thiếu tinh thần trách nhiệm. Về mặt khách quan, một số văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ trong thực tế.

Những nội dung trong CCHC đã có tác động đến việc thực hiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút doanh nghiệp đến đầu tư. Bên cạnh đó, nổi cộm trong công tác CCHC hiện nay là giải quyết thủ tục hồ sơ cho doanh nghiệp và người dân ở lĩnh vực đất đai, công tác thực thi nhiệm vụ của cán bộ ở lĩnh vực này. Cùng với Nghị quyết, văn bản, chính sách thì quan trọng nhất trong CCHC vẫn là yếu tố con người khi thực thi nhiệm vụ.

Bí thư Huyện ủy Krông Nô Nguyễn Đức Tuấn đề nghị nâng cao tính trách nhiệm của cán bộ trong thực thi CCHC
 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC giai đoạn 2016 – 2020. Từ những kết quả đã thực hiện thành công và những hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị tăng cường nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, ý nghĩa của Nghị quyết. Toàn hệ thống chính trị phải cùng nỗ lực, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và các chỉ số liên quan.

Trong thực thi công tác CCHC, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị phải phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động triển khai các hoạt động. Các đơn vị, địa phương phải quyết tâm trong việc sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn cũng yêu cầu công tác CCHC trong thời gian tới phải tiếp tục bảo đảm tính công khai, minh bạch; nâng cao năng lực cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, nghiêm túc xin lỗi người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC trễ hẹn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu trong thực thi công tác CCHC, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị phải phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động triển khai các hoạt động

 

Tin, ảnh: Bảo Ngọc – Văn Thắng