UBND tỉnh Đắk Nông đã rà soát, thống kê và ban hành Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, hộ nghèo, cận nghèo. Theo đó, toàn tỉnh có gần 128.000 người được phê duyệt hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid -19 với tổng số tiền gần 103 tỷ đồng. Hiện nay, tại các huyện và TP Gia Nghĩa, chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai thực hiện hỗ trợ đến các nhóm đối tượng. Trong đó, nhóm bảo trợ xã hội đã hoàn thành chi trả 100%, nhóm hộ nghèo và cận nghèo chi trả xong 97%. 

 

T/h: H’Loan