Ảnh minh họa
 

Theo đánh giá, trong những năm qua khu vực kinh tế tư nhân đã và đang có những đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2020 tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh đạt 95.305 tỷ đồng; trong đó, riêng khu vực tư nhân (không bao gồm kinh tế tập thể và cá thể) đạt hơn 15.800 tỷ đồng và đóng góp từ 15-18% GRDP của tỉnh. Cũng trong giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 5.700 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,4%/năm và đóng góp gần 50% tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước của tỉnh. Ngoài ra,  khu vực kinh tế tư nhân còn tham gia xuất khẩu và chiếm số lượng lớn. Trong số 11 doanh nghiệp xuất khẩu ổn định của tỉnh thì có đến 7 doanh nghiệp ngoài Nhà nước./.

T/h: Hoàng Hoa – Văn Chinh