Văn bản của UBND tỉnh nêu rõ, trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị, địa phương chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid – 19 để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức dạy và học trên địa bàn bảo đảm phù hợp với thực tế.

Trước đó, UBND tỉnh đã có  văn bản cho học sinh cấp THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp nghỉ học đến ngày 28/3/2020. 

 

 T/h: Lê Đại