Học sinh cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp đi học lại từ ngày 02/3/2020 (Ảnh minh họa)
 

Văn bản nêu rõ, thống nhất cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học  và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020.

Riêng học sinh cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp đi học lại từ ngày 02/3/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019 -2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ và giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết định số 1187/QĐ–UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện các nội dung:

Xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo nội dung chương trình, tiến độ thời gian năm học 2019 -2020.

Chủ động triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 gây ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh đã ban hành; trong đó, tập trung thực hiện tốt nội dung hướng dẫn chuyên môn y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 của Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế ban hành kèm theo Công văn số 180/MT – VP ngày 12/2/2020 và Công văn số 550 /BGDĐT –GDTC ngày 25/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong trường học.

Tăng cường công tác truyền thông, giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe trẻ em mầm non, học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, báo cáo với cơ quan quản lý và cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid – 19 để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức dạy và học trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế.

 

PTD News