Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc nhiều hộ dân của địa phương tình nguyện xin thoát nghèo cho thấy công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương đã có hiệu quả, người dân từng bước thay đổi cuộc sống. Hành động này của người dân thực sự là những tấm gương đẹp, góp phần xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước. Việc làm này cũng đã tạo động lực lớn cho các hộ nghèo khác tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống. Chính quyền các địa phương cũng đã xem xét và đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo nếu hộ nào đủ điều kiện, đời sống kinh tế không khó khăn. Các hộ được thoát nghèo cũng sẽ được các địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các gia đình này phát triển kinh tế một cách bền vững./.

 

T/h: Bảo Ngọc