Một khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở xã Nam Dong, huyện Cư Jút
 

Trong đó, vốn tín dụng trên 45.700 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên 3.963 tỷ đồng; vốn huy động cộng đồng khoảng 822 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình trên 465 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp trên 293 tỷ đồng. Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, ngân sách Nhà nước đầu tư thấp so với yêu cầu. Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho chương trình còn hạn chế, bình quân mỗi xã khoảng 800 triệu đồng/năm. Trong khi đó, ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, chưa bố trí, đáp ứng được nhu cầu của các huyện, thành phố. Vốn hỗ trợ từ các doanh nghiệp không nhiều; vốn huy động trong nhân dân còn hạn chế do thu nhập của người dân còn thấp và bấp bên đã ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình./.

T/h: Ngô Lan-Văn Chinh