Xác định công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, toàn hệ thống chính trị, tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm từ 3% và hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ giảm từ 4% trở lên. Đến năm 2025, xóa hết nhà tạm, dột nát và giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất, thiếu nước phục vụ sản xuất; từng bước tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; đảm bảo 100% trục đường liên xã được cứng hóa; trên 95% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên và được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Đắk Nông triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS
 

Kế hoạch của tỉnh giai đoạn 2020-2025 là đào tạo nghề cho trên 24 nghìn người, trong đó người DTTS chiếm tỷ lệ 35%. Để thực hiện được mục tiêu trên, giải pháp của tỉnh là tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS; đẩy mạnh phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người đồng bào DTTS; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, giưc vững ổn định chính trị vùng DTTS./.

 

T/h: Ngô Lan-Xuân Cảnh