Quang cảnh hội nghị

Sau hơn 1 năm thực hiện chương trình hành động số 26, 30 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết các đơn vị, địa phương đã xây dựng văn bản triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao. Kết quả đến nay đã giảm 78 phòng ban, chi cục và tương đương cấp tỉnh, 118 lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thực hiện sắp xếp lại bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh; Văn phòng cấp ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; hợp nhất Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh ủy và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; sáp nhập Sở ngoại vụ vào văn phòng UBND tỉnh; đang tiếp tục hoàn thiện các dề án khác như: Hợp nhất VP đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh; Hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND và UBND cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Đối với các đơn vị sự nghiệp đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp. Đối với ngành giáo dục đã điều chỉnh lại quy mô điểm trường, lớp học các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị trong đó nhấn mạnh việc chậm cụ thể hóa chủ trương của Đảng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nay, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan và quyết tâm chính trị cao, phải cương quyết triển khai, không bàn lùi vì nhiệm vụ chung. Các đại biểu cũng kiến nghị nên điều chỉnh một số Nghị định không còn phù hợp liên quan đến việc tổ chức sắp xếp bộ máy theo NQ 18 và 19 của BCH TW đảng khóa XII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Ngô Thanh Danh yêu cầu cấp ủy, các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ, kế hoạch của TW và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những đơn vị còn trông chờ hoặc thiếu kiên quyết trong thực hiện. Chủ động xây dựng đề án thực hiện thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện có chức năng nhiệm vụ tương đồng hoặc bố trí các chức danh kiêm nhiệm theo định hướng của TW. Tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo quy định.

Tin, ảnh: Lê Đại - Hải Thanh