Theo đó, UBND các huyện, thành phố có xã được công nhận đạt chuẩn NTM tạm thời không tổ chức lễ công bố để hạn chế tập trung đông người nhằm phòng chống bệnh Covid-19. Các địa phương thực hiện lồng ghép để trao quyết định và bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM tại các cuộc họp, hội nghị phù hợp. Các đơn vị, địa phương tuyên truyền thông tin về xã được công nhận đạt chuẩn NTM để nhân dân biết. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh hướng dẫn các địa phương tổ chức trao quyết định và bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM bảo đảm trang trọng, hiệu quả.

 

T/h: Hải Thanh