Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc với 3 phòng chức năng. Quyết định của UBND tỉnh cũng nêu rõ, trước mắt giữ nguyên trạng biên chế, số lượng người làm việc của các Trung tâm thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ và Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng sau khi sáp nhập.

 PV