Cụ thể 4 địa điểm nêu trên gồm: Trung đoàn 726, xã Quảng Trực (Tuy Đức); Bệnh xá Công an tỉnh; Bệnh xá Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại đội bộ binh 1 (cũ) tại huyện Đắk Mil.

Giao Sở Y tế phối hợp với các bên liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm theo yêu cầu. Sở Y tế thống kê đội ngũ y, bác sỹ trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả việc huy động các y, bác sỹ đã nghỉ hưu) để thực hiện các nhiệm vụ theo từng phương án trong công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ, bảo đảm chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn cũng quyết định nâng mức hỗ trợ tiền ăn 57.000 đồng/người/ngày đối với cán bộ y tế, các trường hợp cách ly và các bộ phận khác phục vụ công tác cách ly tập trung.

 
 
T/h: Hải Thanh