Trong đó, các khoản nợ liên quan đến thuế, phí hơn 215 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 58,6%. Các khoản nợ liên quan về đất gần 28 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,54%. Các khoản phạt và tiền chậm nộp gần 133 tỷ đồng, chiếm gần 33,4%. Cơ quan thuế các địa phương đang đẩy mạnh công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế từ các tổ chức, cá nhân để nộp vào ngân sách nhà nước. Việc rà soát lại các trường hợp thuộc diện xóa nợ theo quy định để chuẩn bị hồ sơ xóa nợ đối với các trường hợp phá sản, giải thể, không có khả năng thu cũng được các đơn vị triển khai. Ngành thue61t phấn đấu đến hết năm 2018, tổng số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước.

 

                                                 Trịnh Nga-Văn Thắng