Trẻ em mầm non, học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020
 

Cụ thể, văn bản của UBND tỉnh thống nhất cho trẻ em mầm non, học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19 đến hết ngày 15/3/2020.


Đối với học sinh cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp đi học bình thường.

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ sở gìáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung về phòng, chống dịch Covid - 19 trong trường học theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh đã ban hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -Thương bình và Xã hội phối hợp vớì Sở Y tế và đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19 để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức dạy và học trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với thực tế.

PTD News