Trước đó, vào ngày 3/7, văn phòng UBND tỉnh ban thành thông báo số 683,  Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười sau cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng nay, 03/07. Tại điểm 2 của Thông báo này có nội dung: Bắt đầu từ 00h00 ngày 05/7/2021 tới khi có thông báo tiếp theo: Tất cả người dân trở về hoặc đến tỉnh Đắk Nông từ các địa phương khác phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với Covid-19, giấy xét nghiệm có giá trị trong thời gian không quá 72 giờ.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế và ý kiến tại cuộc họp giao ban UBND tỉnh sáng ngày 05/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung nội dung tại Thông báo số 683/TB-VPUBND như sau: “Không áp dụng điểm 2 tại Thông báo số 683/TB-VPUBND đối với tất cả người dân, mà chỉ áp dụng điểm 2 tại Thông báo số 683/TB-VPUBND đối với người dân sinh sống, đi qua, về từ các tỉnh có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại thời điểm hiện nay, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Tháp.” Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 683/TB-VPUBND ngày 03 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh.

 

Như vậy: bắt đầu từ 00h00 ngày 05/7/2021 tới khi có thông báo tiếp theo: Tất cả người dân sinh sống , đi qua, về hoặc đến tỉnh Đắk Nông từ các tỉnh có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại thời điểm hiện nay, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Tháp phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với Covid-19, giấy xét nghiệm có giá trị trong thời gian không quá 72 giờ.

 

PTD NEWS