Thực hiện công tác cải cách TTHC, từ năm 2010 đến nay, UBND huyện Đắk R’lấp đã xây dựng trụ sở làm việc, đầu tư máy móc trang thiết bị, bố trí cán bộ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Để triển khai có hiệu quả công tác CCHC, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, bộ phận chuyên môn liên quan. Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC. Công khai các TTHC theo thẩm quyền, đường dây nóng để người dân liên lạc khi cần thiết. Nhờ đó, công tác CCHC trên địa bàn huyện từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả. 

 

        Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa 

 

Đất đai là lĩnh vực phức tạp, chiếm số lượng tương đối lớn các TTHC. Hiện tại, việc triển khai cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai chưa đồng bộ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, thời gian qua, đơn vị thực hiện đơn giản hóa một số TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Quá trình tiếp nhận và xử lý đảm bảo chặt chẽ, khách quan, hạn chế tối đa tình trạng sai hẹn, trễ hẹn. Ngoài ra, bộ phận chuyên môn phân công cán bộ phụ trách địa bàn kịp thời nắm bắt và giải quyết các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện liên quan về đất đai. Đặc biệt, huyện lưu ý người dân khi đăng ký giải quyết các TTHC liên quan đến việc cho, tặng, chuyển nhượng đất đai cần kèm theo những giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc đất. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng giải quyết những trường hợp khiếu nại, khiến kiện khi phát sinh.

Thực hiện công tác CCHC, phòng kinh tế hạ tầng huyện đã xây dựng 12 qui trình, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 2001: 2008. Đơn vị được UBND huyện phân công theo dõi việc cấp phép xây dựng; cấp phép kinh doanh, bán lẻ sản phẩm rượu, bia, thuốc lá; cấp phép, cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Tuy nhiên, việc cấp phép kinh doanh một số mặt hàng nói trên còn bất cập. Số lượng cơ sở được cấp phép chiếm tỷ lệ thấp so với thực tế, cơ sở kinh doanh, sản xuất chưa nâng cao ý thức chấp hành. Riêng đối với lĩnh vực cấp phép xây dựng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế. Do đó, đơn vị xây dựng kế hoạch đã và sẽ triển khai các đợt thanh, kiểm tra nhằm chấn chỉnh những hành vi sai phạm, lập lại trật tự xây dựng.

 

       Đoàn kiểm tra CCHC, cải thiện môi trường đầu tư làm việc với UBND huyện Đắk R'lấp 

 

Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Đắk Nông tiến hành kiểm tra tại UBND huyện Đăk R’lấp, các phòng ban liên quan và một số xã trên địa bàn. Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung như: văn bản chỉ đạo điều hành, công tác lập kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đất đai, lao động, thương binh xã hội, khai thác khoáng sản, thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin xử lý văn bản.v.v... Qua kiểm tra cho thấy, cơ sở vật chất phục vụ công tác CCHC ở các xã, nhất là các xã vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều hạn chế. Việc ban hành một số văn bản qui phạm pháp luật đối với các xã, thị trấn chất lượng còn hạn chế nên chưa kịp thời loại bỏ những văn bản hiết hiệu lực, không còn phù hợp. Vệc niêm yết TTHC tại một số địa phương còn mang tính đối phó. Công tác đào tạo, sử dụng, phân công cán bộ, công chức ở một số phòng, ban chưa đáp ứng yêu cầu, chức năng nhiệm vụ... 

Trước những vấn đề tồn tại như hiện nay, trong thời gian tới huyện Đăk R'lấp sẽ phân cấp nhiệm vụ theo thẩm quyền trong tổ chức bộ máy. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác CCHC, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn theo yêu cầu. Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa, công khai hóa quy trình giải quyết TTHC tại tất cả các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với công dân, tổ chức. Xây dựng quy chế, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn, kiểm soát, đơn giản hóa TTHC, đem lại sự hài lòng, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

 

Bài, ảnh: Lệ Quyên - Tấn Sáu