Theo tờ trình số 935/TTr-UBND của UBND tỉnh về việc xin ý kiến thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan của Tỉnh ủy, Đắk Nông đang trong quá trình xây dựng và phát triển, việc hình thành và phát triển không gian đô thị không thể tách rời giữa quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch hạ tầng giao thông, nhất là việc phát triển mạnh các dự án đầu tư đô thị luôn đòi hỏi có sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển giao thông với đô thị. Vì vậy, hình thành một cơ quan chuyên môn quản lý thống nhất hai lĩnh vực này sẽ đảm bảo nâng cao tính hiệu quả, khắc phục những bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý hạ tầng đô thị. Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải và Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn trình bày Tờ trình về việc xin ý kiến thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cơ quan của Tỉnh ủy
 

Đối với việc hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh, thực hiện chủ trương thí điểm hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Việc triển khai thực hiện hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh nhằm đánh giá thực tiễn hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, hạn chế được sự trùng lắp trong quá trình thanh tra, kiểm tra của 2 đơn vị. Do đó, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đăng ký thí điểm hợp nhất Thanh tra tỉnh với Ủy bam Kiểm tra Tỉnh ủy thành Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra./.

Tin, ảnh: Bảo Ngọc