Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra số 1152 của Bộ Chính trị đã nghe BTV Công an tỉnh Đắk Nông báo cáo kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ số 26, ngày 19/5/2018 của BCH TW khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ mới” gắn với thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”.

 

Công an tỉnh đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định biên chế cho lực lượng Công an nhân dân để lãnh đạo Bộ Công an ấn định cho Công an các đơn vị, địa phương thực hiện. Đề xuất Bộ Công an, UBND tỉnh bổ sung cấp kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công an xã, nhà tạm giữ hành chính và mua sắm trang thiết bị phương tiện bảo đảm điều kiện phục vụ công tác, chiến đấu. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Công an tỉnh cũng đã báo cáo giải trình làm rõ những nội dung Đoàn kiểm tra yêu cầu.

 Ngô Lan-Văn Đại