Trụ sở Công ty TNHH MTV Nam Nung
 

Sở Tài chính, Sở NN- PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ là các đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty Nam Nung. Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào việc đánh giá các nguyên nhân dẫn tới tình trạng thua lỗ trong sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó xây dựng phương án kinh doanh để giảm lỗ theo lộ trình, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2018 không bị lỗ. Mục tiêu đến cuối năm 2019 phải giảm ít nhất một phần lỗ lũy kế. Trong trường hợp Công ty Nam Nung chưa phục hồi hoặc không phục hồi được hoạt động sản xuất kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển đổi sở hữu hoặc sắp xếp lại doanh nghiệp, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

H'Loan