Thực hiện Nghị quyết số 04 – NQ/TU ngày 27/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững. Kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 là trên 174 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh năm 2019 là 25,8 tỷ đồng và nguồn vốn huy động, lồng ghép từ các chương trình của các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh năm 2019 khoảng 21 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cuối năm 2019, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 17.128 hộ, chiếm tỷ lệ 10,52% trên tổng số hộ toàn tỉnh, giảm 2,99% so với năm 2018. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS là 24,15%, giảm 5,99% so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ là 31,59%, giảm 6,98% so với năm 2018. Trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo vẫn còn những hạn chế. Đó là tình trạng người nghèo còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, một số chính sách còn mang tính độc lập, chưa có sự đồng bộ.

Quang cảnh hội nghị
 

Năm 2020, Đắk Nông phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh trên 3,5%, tương ứng 5.900 hộ. Đây là trách nhiệm nặng nề của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể. Để thực hiện thành công mục tiêu năm 2020, Đắk Nông phải xóa bỏ tư tưởng là hộ nghèo để trông chờ để hưởng chính sách. Đối với các giải pháp giảm nghèo, từng việc giảm nghèo theo địa chỉ phải được chú trọng và có chính sách riêng cho các đối tượng khác nhau. Trong quá trình thực hiện, phải có sự phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện thành công các tiêu chí giảm nghèo đa chiều.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu các ngành, các cấp phải tự chủ động tiếp cận với người nghèo để hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo bền vững
 

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn khẳng định, công tác xóa đói giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm của Đắk Nông trong năm 2020. Các cấp, các ngành phải xác định quyết tâm để thực hiện thành công công tác giảm nghèo với mục tiêu “Đắk Nông chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong quá trình thực hiện, phải chú trọng nâng cao nhận thức của người dân trong nỗ lực giảm nghèo bền vững, tiêu chí thuộc ngành nào thì ngành đó phải chịu trách nhiệm để hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các địa phương phải cam kết cùng với tỉnh thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra đó là “Đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các ngành, địa phương phải chú trọng nâng cao nhận thức của người dân trong nỗ lực giảm nghèo, tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều thuộc ngành nào thì ngành đó phải chịu trách nhiệm
 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng