Theo đánh giá, trong quý III, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tỉnh đã chỉ đạo, định hướng tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, kịp thời định hướng tuyên truyền về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và hoạt động lôi kéo, kích động của các đối tượng phản động. Công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ… được  chỉ đạo toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 18, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt nhiều kết quả bước đầu. Đến nay, đã có 13/13 đơn vị khối Đảng, đoàn thể và 21/21 đơn vị khối nhà nước hoàn thành xong đề án. Toàn tỉnh kết nạp được 554 đảng viên, đạt gần 50% chỉ tiêu. Các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Cụ thể, trong quý III, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 793 đảng viên, 95 tổ chức đảng; giám sát 72 đảng viên; Cấp ủy, chi bộ, Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 61 tổ chức đảng. Các công tác khác như văn phòng, dân vận, mặt trận, đoàn thể, quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoạt động của cơ quan thông tin… tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, trong quý III, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII tại một số cơ quan, đơn vị còn thiếu quyết liệt, tinh giản biên chế chưa đạt so với kế hoạch đề ra; công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân còn gặp khó khăn; công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở chưa chuyển biến nhiều.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 
 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh – Ngô Thanh Danh yêu cầu các Ban xây dựng đảng, cấp ủy các cấp tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, tỉnh và địa phương, đơn vị. Ngành Tuyên giáo tăng cường nắm bắt dư luận, báo chí phản ánh các vấn đề để kịp thời tham mưu cho tỉnh. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cần tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh. Các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và Nghị quyết 18 của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị; trong đó phải chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn. Các Ban Đảng, cấp ủy các cấp hướng dẫn, tổ chức đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên cuối năm đảm bảo khách quan, toàn diện.  Trong công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng cần tập trung xử lý dứt điểm số tổ chức đảng, cá nhân vi phạm theo tinh thần "không có vùng cấm". Khối dân vận, mặt trận đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các cơ quan thông tin phải bám sát chủ trương, định hướng lớn của tỉnh để tập trung tăng thời lượng, chất lượng tuyên truyền, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6, khóa XII 

                                                                                                                                               

        Bảo Ngọc – Đức Hạnh