Tại Hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên của tỉnh đã được nghe phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 50, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Mục tiêu của Nghị quyết là hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế. Khắc phục căn bản những hạn chế đang tồn tại trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. 

Các đại biểu tham dự hội nghị
 

Hội nghị cũng đã phổ biến Chỉ thị số 25, ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Chỉ thị 25 xác định mục tiêu cho công tác đối ngoại đa phương thời gian tới là “nỗ lực vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt hoặc hòa giải tại các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước”. Để thực hiện mục tiêu trên, Chỉ thị đề ra 6 quan điểm chỉ đạo và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại đa phương trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, môi trường…

Ngoài ra, Hội nghị quán triệt Chương trình số 46, ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 32, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025. Chương trình đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu tại hội nghị 
 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị để các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động đi vào cuộc sống phải làm tốt công tác phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên của tỉnh cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình số 46 của BTV Tỉnh ủy, từ đó vận dụng sáng tạo vào việc lãnh đạo, xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tin, ảnh: Ngô Lan-Xuân Cảnh