Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam và Luật Quốc Phòng năm 2018. Theo đó, Luật Quốc Phòng gồm 7 chương, 40 điều được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, ngày 08/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2019 (thay thế Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11).

Luật Quốc phòng quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng; những hoạt động cơ bản về quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng... Luật này cũng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.

Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phổ biến, triển khai Luật Quốc phòng
 

Luật Cảnh sát Biển Việt Nam năm 2018 gồm 8 chương, 41 điều được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 (thay thế Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam số 03/2008/PL-UBTVQH12). Luật Cảnh sát biển quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phổ biến, triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam
 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị, sau hội nghị này, các sở, ngành, địa phương kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, công chức và toàn dân; trên cơ sở tiếp thu nội dung tại hội nghị tập huấn của tỉnh, chỉ đạo tổ chức tập huấn triển khai thực hiện 02 Luật nói trên theo phân cấp, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ./.

Tin, ảnh: Ngô Lan-Xuân Cảnh