Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông có các ông: Lê Diễn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 3 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ; các cấp, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nghiêm túc, bài bản, đúng kế hoạch với nhiều nội dung sáng tạo, cụ thể, lựa chọn nhiều nội dung đột phá, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị. 

Bí thư Tỉnh ủy cùng các Phó Bí thư chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông
 

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là một số cấp ủy, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc lựa chọn nội dung đột phá giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Nội dung đăng ký, tu dưỡng làm theo của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với trách nhiệm được giao, kết quả làm theo gương Bác chưa rõ nét. Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề hàng năm chưa thực sự hấp dẫn. Việc phát hiện, nhân rộng các điển hình chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt chưa được nhiều.

Các đại biểu tham dự hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại. Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, chỉ đạo của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cũng như các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực công tác, tổ chức cán bộ. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần duy trì, nâng cao chất lượng, vận dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, học tập theo gương Bác. Cùng với giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những gương điển hình tiên tiến, các ngành, các cấp, toàn xã hội cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sỹ, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tuyên truyền nhằm kiên quyết đấu tranh những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, việc nhận thức đúng, đầy đủ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục biến nhận thức thành hành động cụ thể trong việc học tập và làm theo Bác Hồ. Vì vậy, từ nay tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, các cấp ủy, chính quyền, mỗi đơn vị, cán bộ, đảng viên cần chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công tác nhân sự cho đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần  tránh xa những biểu hiện tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, dễ dãi đi ngược lại yêu cầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo đề cao trách nhiệm nêu gương, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch trong thảo luận và quyết định theo đa số, quyết không để những quyết định về nhân sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp, các ngành, đơn vị cần tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục biến nhận thức thành hành động cụ thể trong việc học tập và làm theo Bác Hồ
 

          Bảo Ngọc – Văn Thắng