Thực hiện Di chúc của Bác, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Sau 15 năm tái lập, với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tỉnh Đắk Nông đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá, đạt 10,3%. Quy mô nền kinh tế năm 2018 tăng gấp 4,32 lần so với năm 2004. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 tăng 9,1 lần so với năm 2004, đạt 40,72 triệu đồng/người vào năm 2018. Toàn tỉnh hiện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13%. Quy mô, chất lượng giáo dục, y tế phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Qua thực hiện Di chúc đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình hay, cách làm sáng tạo và gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh và chính quyền, nhân dân. Qua đó, tạo sự thống nhất của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn cách làm hay, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị hàng tháng cơ bản đã trở thành nề nếp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc học tập chuyên đề hàng năm và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu của cá nhân được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng gắn với việc cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi khi thực hiện.

 Giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

 

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tập tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt các di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc và các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05, đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2019 và những năm tiếp theo vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức Đảng, xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo thiết thực, hiệu quả. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, các cấp, ngành, địa phương cần chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, nhất là nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương người tốt, việc tốt; công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích trong học và làm theo Bác cần được chú trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh cũng chỉ rõ, các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Việc lựa chọn nội dung trọng tâm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; rà soát hoàn thiện và thực hiện hệ thống tiêu chuẩn đạo đức phù hợp để cán bộ, đảng viên đăng ký rèn luyện thường xuyên cần được chú trọng. Các gương điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong công tác cũng như lao động sản xuất, từ đó góp phần xây dưng địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực.

 
 
Hội nghị đã trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy cho 13 tập thể, 22 cá nhân và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 13 tập thể, 20 cá nhân điển hình tiên tiến.
 

Bảo Ngọc – Văn Thắng