Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, Hội nghị trực tuyến phổ biến kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức thực hiện công tác khoa giáo của Đảng trên địa bàn tỉnh nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức và nâng cao nhận thức cho người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền về tổ chức thực hiện công tác khoa giáo của Đảng; tạo sự thống nhất về nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện công tác khoa giáo của Đảng tại địa phương; nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ và cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ 4 trong tình hình mới, từ đó nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng người đứng đầu các cấp, các ngành cũng như nâng cao hiệu quả công tác công tác giúp việc, tham mưu của các cơ quan, cá nhân liên quan cho cấp ủy, chính quyền về công tác khoa giáo của Đảng trong tình hình hiện nay.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc
 
Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Mạnh Hùng, nguyên phó Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin tại hội nghị
 
 
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt hai chuyên đề: "Công tác khoa giáo của Đảng trong phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh" do GS-TS Phạm Mạnh Hùng, nguyên phó Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo. Chuyên đề: "Việt Nam trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4" do PGS-TS Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng  vụ khoa học công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo.
 Tuấn Bình