Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông
 

Hội nghị đã quán triệt, triển khai 05 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể là chương trình tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chương trình vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước. Chương trình thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Chương trình tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Chương trình tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ VN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị (ảnh chụp từ màn hình)
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn đề nghị, dựa vào tình hình thực tế của từng địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể, sát thực để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, phát huy tích cực, hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp, tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của từng địa phương./.

 Tin, ảnh: Ngô Lan-Xuân Cảnh