Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tham dự. Hội nghị còn trực tuyến đến 8 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lại Xuân Môn thông tin kết quả hội nghị TW 4 khóa XIII. Cụ thể hội nghị đã thảo luận, thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn truyền đạt nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị cấp ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tập trung tuyên truyền sâu rộng những nội dung quan trọng, nét mới của hội nghị Trung ương 4, để tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội, các tầng lớp nhân dân. Trước mắt, tập trung tuyên truyền 2 nhóm vấn đề lớn, trọng tâm của hội nghị.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thảo luận tại Hội nghị TW lần này là bước cụ thể hóa yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Trong đó, nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Việc tuyên tuyền cần chú trọng một số điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được hội nghị thông qua. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần tập trung mạnh mẽ thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị TW 4, khóa XIII là: Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị TW lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần chuyển biến tình hình, thật sự có hiệu quả rõ rệt và cụ thể.             

T/h: Ngô Lan-K’Muôi