Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin chuyên đề “Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”. Trong đó, tập trung thông tin về thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; những định hướng cơ bản trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đại biểu dự hội nghị
 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đoàn Văn Kỳ thông tin chuyên đề
"Những điểm mới trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng"
 

Các đại biểu cũng đã được thông tin về “Những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Theo đó, so với văn kiện Đại hội XII, dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới trong xác định chủ đề, phương châm chỉ đạo Đại hội; xác định ý nghĩa của thành tựu thực hiện công cuộc đổi mới và Cương lĩnh; dự báo tình hình thế giới và đất nước trong những năm sắp tới; việc đề ra hệ quan điểm chỉ đạo; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra, dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới trong định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; trong xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh…  

Tin, ảnh: Ngô Lan-Xuân Cảnh