Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, tỉnh đã tổ chức được nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên cơ sở nguyên gốc, nguyên bản do già làng và đồng bào tự thực hiện. Nhiều nghi lễ, lễ hội đã được phục dựng như: Lễ hội mừng lúa mới, Cúng bến nước, Cúng sức khỏe, Cúng thần rừng, Lễ kết bon… Sau khi phục dựng, các lễ hội đã được đồng bào các dân tộc duy trì, tự tổ chức ở cộng đồng với quy mô phù hợp.

Hàng năm, ngày hội văn hóa các dân tộc thu hút được sự tham gia của các thành phần dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng các nghệ nhân để duy trì, phát huy các giá trị nghi lễ, lễ hội được chú trọng thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghệ nhân tấu chiêng; 6 lớp nâng cao năng lực nghệ nhân cồng chiêng, chỉnh chiêng và truyền dạy đánh chiêng; 5 lớp dệt thổ cẩm; 68 lớp cồng chiêng, 14 lớp dân ca. Các huyện, thành phố tổ chức được 14 lớp truyền dạy dân ca; 6 lớp truyền dạy đan lát, làm cây nêu; thành lập 7 đội văn nghệ dân gian…

Ngành văn hóa cũng đã xây dựng được 4 chương trình hoạt động cho hai bon văn hóa điển hình, từ đó chọn được các loại hình bảo tồn tiêu biểu. Từ năm 2015 đến nay, ngành văn hóa tổ chức xã hội hóa được một số lễ hội như: Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I, Lễ Tài Phán, Lễ hội Lồng Tồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng công tác huy động xã hội xã để tổ chức các nghi lễ, lễ hội truyền thống còn gặp khó khăn
 

Qua khảo sát, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong công tác tham mưu nhằm thực hiện hiệu quả vai trò quản lý văn hóa trên địa bàn tỉnh. Ngành văn hóa cần quan tâm hơn nữa đến công tác thực hiện chế độ hỗ trợ cho các nghệ nhân. Cần khảo sát lại và đề xuất phương án, chính sách phù hợp để bảo tồn cồng chiêng.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa ở các địa phương, ngành văn hóa cần tham mưu bố trí phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, trong đó ưu tiên bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ, tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực quản lý./.                                                                         

T/h: Ngô Lan-Xuân Cảnh