Lãnh đạo 2 đơn vị ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018- 2023
 

Theo nội dung ký kết: Trong giai đoạn 2018- 2023, Hội Luật gia tỉnh Đăk Nông và Sở Tư pháp sẽ đẩy mạnh phối hợp thực hiện 4 nội dung, bao gồm: Công tác xây dựng pháp luật; công tác phổ biến- giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; công tác tư vấn- trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực thuộc. Chương trình phối hợp giai đoạn 5 năm giữa 2 cơ quan, tổ chức cũng quy định rõ những trách nhiệm phối hợp của từng bên, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phối hợp của Hội Luật gia tỉnh và Sở Tư pháp.

Tin, ảnh: H'Loan- Tuấn Bình