Quang cảnh hội nghị 
 

Năm 2020, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách. Kết quả, đến ngày 31/12/2020,  tổng nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện 2.898 tỷ đồng, tăng 219 tỷ đồng so với  năm 2019; trong đó vốn Trung ương 2.713 tỷ đồng, tăng 187 tỷ đồng so với năm 2019; vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 162 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với năm 2019; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 2.887 tỷ đồng, tăng 217 tỷ đồng, tăng trưởng 8,12%. Riêng năm 2020, có 29.592 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn chính sách với số tiền 1.054 tỷ đồng. Hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ năm 2021 tập trung vào các nội dung trọng tâm, như: tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung khai thác các nguồn lực đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đống bào DTTS.

 

Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung khai thác các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đống bào DTTS

 

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Nguyễn Đình Trung, khẳng định các chương trình chính sách đã có những đóng góp quan trọng, tích cực trong thực hiện chương trình MTQG về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... Tại Hội nghị, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 63 tập thể và 78 cá nhân có thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2020.

Các cá nhân có thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách được khen thưởng

 

T/h: Lê Cung – Tô Hiệu