PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

 

Thực hiện Nghị quyết số 05 –NQ/TU ngày 10/8/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020, thời gian qua, UBND tỉnh đã tăng cường hợp tác với các trường đại học trong nước nhằm đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực, hợp tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề xuất Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và có những chuyên ngành phù hợp để giúp đỡ địa phương đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, ưu tiên những chuyên ngành về chuyển giao các công nghệ trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến nông sản sau thu hoạch, đào tạo khoa học công nghệ… Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông xây dựng chương trình đạo tạo căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương để có phương án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh./.

Mai Thi – Tuấn Bình