Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện, kiểm tra, xác minh việc miễn, giảm tiền sử dụng đất nơi người có công với cách mạng cư trú. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về nội dung được phân cấp; Giao Chi Cục thuế căn cứ Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất của UBND các huyện, thị xã và hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất để xác định và ban hành Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất.

UBND tỉnh giao Sở LĐ, TB và XH hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xác nhận đối tượng người có công với cách mạng được miễn, giảm tiền sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định. Quyết định này cũng nêu rõ: trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết. Định kỳ trước ngày 15/5 và trước ngày 15/11 báo cáo kết quả thực hiện về Sở LĐ, TB và XH để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/10/2018 và thay thế công văn số 3768 của UBND tỉnh đã ban hành trước đó.

 

Vỹ Phượng