Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

 

Hội nghị đã nghe nội dung dự thảo: “Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030”, với mục tiêu khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy các giá trị mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Chiến lược phát triển văn hóa đề ra những nhiệm vụ, giải pháp một cách cụ thể. Về mục tiêu Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 là khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam. Chỉ tiêu phát triển văn hóa đến năm 2030 là 100% các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 100%  đơn  vị hành chính cấp tỉnh, huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 100% đơn vị cấp xã có Nhà văn hóa.

Doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7%GDP. Đối với chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 là tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; Ứng dụng KH&CN hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch; Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch; Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19….

Tại Hội nghị, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành đã tham gia đóng góp ý kiến vào giải pháp để phát triển ngành văn hóa và du lịch của Việt nam trong thời gian tới.

 

T/h: Lê Cung – Văn Thắng