Theo đó, nguồn kinh phí được đầu tư vào việc mua máy nghiền cắt rác thải y tế bên ngoài hệ thống xử lý rác thải y tế lây nhiễm bằng công nghệ hấp ướt; tư vấn lắp đặt thiết bị. Toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn ngân sách tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Y tế làm chủ đầu tư tổ chức chọn nhà thầu có năng lực; triển khai nguồn vốn cho các gói thầu bảo đảm đúng theo quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư.

Ngô Lan