Phiên họp xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết gồm: Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2025; danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2020; các dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đã được HĐND tỉnh cho chủ trương năm 2020 và Quyết định chủ trương đầu tư công giai đoạn 2021-2025, dự kiến khởi công mới năm 2021.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung cho Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh

 

Qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bổ sung 38 dự án quan trọng, cấp bách cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2020. Liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện các dự án, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần làm tốt việc lấy ý kiến của nhân dân, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu để tạo sự đồng thuận, ủng hộ thực hiện các dự án. Ngoài ra, UBND tỉnh cần xác định rõ diện tích đất giao cho nhà đầu tư; chịu trách nhiệm về công tác đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư, tránh khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2020 và quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025, dự kiến khởi công mới năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cần ưu tiên đầu tư thiết chế văn hóa của tỉnh; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông; đầu tư cho các huyện biên giới; đầu tư phát triển rừng.

Phiên họp cũng đã thông qua chương trình, nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, được tổ chức vào ngày 22/9/2020./.

Tin, ảnh: Ngô Lan-Xuân Cảnh