Trong năm qua, các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đắk Nông đã ban hành 122 văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án, xử lý tài sản thế chấp, thông tin tài khoản và thực hiện phong tỏa tài khoản, khấu trừ tài khoản của người phải thi hành án mở tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án đã cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho cơ quan THADS. Theo đó, từ ngày 01/01/2018 đến 31/07/2019, số việc phải thi hành là 202 việc, chiếm 2,88% so với tổng số thụ lý thi hành án, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2018. Số việc thi hành xong 36 việc, đạt tỷ lệ 26,6% trên số việc có điều kiện thi hành. Số tiền phải thi hành là 474,5 tỷ đồng, chiếm 53,96% so với tổng số thụ lý thi hành án, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2018. Số tiền thi hành xong là 53,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28,7% trên số tiền có điều kiện thi hành.

 

Hội nghị cũng thông qua một số văn bản của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS liên quan đến việc phối hợp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức thi hành án tín dụng ngân hàng. Hội nghị cũng đã ra mắt Tổ công tác chỉ đạo THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Ra mắt Tổ công tác chỉ đạo THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

 Minh Trí, KMuôi