Giải pháp của Kế hoạch này là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức và thực hiện; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; lấy kết quả việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố, sắp xếp tinh gọn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã rà soát, sắp xếp sáp nhập thôn, tổ dân phố. UBND các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, đặc biệt là tuyên truyền, vận động trong nhân dân thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định./.

Bảo Ngọc – Văn Thắng